INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ A OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Na čo slúžia tieto informácie?

Tieto informácie o spracúvaní a ochrane Vašich osobných údajov vysvetľujú, kto sme, prečo a ako spracúvame osobné údaje, aké sú Vaše práva v prípade, ak ste osobou dotknutou týmto spracúvaním, a ako nás môžete v prípade potreby kontaktovať.

Kto sme?

Sme OZ Edutime, so sídlom na Jána Smreka 20, 84108, Bratislava. Edutime je prevádzkovateľom spracúvania Vašich osobných údajov v súvislosti s informovaním o novinkách z dielne Edutime a zo sveta vzdelávania. Prístup k získaným osobným údajom majú len osoby v Edutime, v ktorých náplni práce je práca s nimi. Zoznam všetkých sprostredkovateľov a ostatných príjemcov je uvedený v závere tohto dokumentu. Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s príslušnými právnymi predpismi a týmito informáciami. Naše kontaktné údaje a ostatné informácie nájdete na konci tohto dokumentu alebo na webovej stránke: http://edutime.sk alebo na facebooku https://www.facebook.com/edutimeoz/.

Kedy spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať v nasledovných prípadoch:

 • Prihlásili ste sa na odber našich noviniek vo forme newslettra.
 • Obrátili ste sa na nás so žiadosťou o informáciu.
 • Kúpili ste si od nás nejaký produkt/ službu.

Vo všetkých z týchto prípadov sme Vaše osobné údaje mohli získať priamo od Vás, napríklad cez našu webovú stránku, cez naše účty na sociálnych sieťach, pri osobnom vyplnení dotazníka alebo pri inej príležitosti.

Aké osobné údaje spracúvame?

Osobné údaje, ktoré spracúvame, zahŕňajú predovšetkým:

 • Vaše meno a priezvisko, e-mailová adresa, ročník Vášho dieťaťa;
 • V prípade táborov/kurzov spracúvame aj Vaše kontaktné údaje, medzi ktoré patrí Vaša adresa, telefónne číslo, a ďalšie osobné či pracovné kontaktné údaje ako aj informácie o Vašom dieťati.

Informácie, ktoré získavame z našej vzájomnej komunikácie

Okrem osobných údajov môžeme získavať a následne spracúvať ďalšie údaje a informácie, ktoré nám oznámite alebo ktoré vyplývajú z našej vzájomnej komunikácie cez telefón, e-mail, našu webovú stránku, sociálne siete alebo iné prostriedky.

Cookies

Na našej webovej stránke sú používané tzv. cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené vo Vašom počítači a môžu byť ukladané Vaším internetovým prehliadačom na účely identifikácie Vášho zariadenia a technického zlepšenia či prispôsobenia fungovania našej stránky, ako aj na získanie štatistických a analytických údajov. Cookies používané na našej webovej stránke nám neumožňujú konkrétnu identifikáciu užívateľa stránky, pričom údaje získané z cookies sú spravidla zhromažďované v agregovanej forme. Akceptácia cookies nie je nevyhnutnou požiadavkou pre umožnenie návštevy našej webovej stránky. Väčšina internetových prehliadačov automaticky akceptuje cookies, no v nastaveniach Vášho prehliadača môžete tieto nastavenia ľubovoľne upraviť. V prípade, ak sa rozhodnete cookies neakceptovať, je možné, že niektoré funkcie našej stránky nebudú správne fungovať. Najčastejšie nami používané cookies sú dočasné cookies (tzv. session cookies), ktoré budú vymazané po ukončení relácie prehliadača. Okrem toho existujú aj dlhodobé cookies (tzv. persistant cookies), pomocou ktorých môžeme rozpoznať Vaše zariadenie, z ktorého ste v minulosti navštívili našu stránku. Cookies nespôsobujú žiadne škody na Vašom zariadení a neobsahujú vírusy alebo škodlivé kódy. Naša webová stránka používa výlučne cookies tretích strán, ktoré nám poskytujú služby, a o ktorých môžete nájsť bližšie informácie na nasledovných stránkach:

 • WordPress;
 • Google;
 • Outlook;
 • Instagram;
 • Google Analytics;
 • Mozello;
 • Facebook.

Ako spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom:

 • poskytovania informácií o našej činnosti, a to vrátane zasielania emailov o našich novinkách;
 • odpovedania na otázky, ktoré ste nám priamo zaslali;
 • vyplnením prihlasovacieho formuláru do jedného z našich táborov/kurzov;
 • správy našej webovej stránky a našich účtov na sociálnych sieťach, s cieľom zobraziť obsah;
 • stránky a účtov čo najefektívnejšie, na základe testovaní a analýzy dát.

Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje?

Okrem našich sprostredkovateľov uvedených na konci tohto dokumentu môžeme Vaše osobné údaje zverejniť alebo sprístupniť na základe rozhodnutia súdu resp. iných štátnych orgánov oprávnených požadovať ich zverejnenie a/alebo sprístupnenie a na základe resp. v súlade s povinnosťou uloženou príslušnými právnymi predpismi.

Aký je právny základ pre naše spracúvanie Vašich osobných údajov?

Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým na základe súhlasu, ktorý ste nám udelili pred začatím spracúvania. Možnosti ako odvolať súhlas so spracúvaním uvádzame nižšie v tomto dokumente. Ak je to potrebné, Vaše osobné údaje môžeme ďalej spracúvať v prípade:

 • ak ste s nami uzatvorili alebo plánujete uzatvoriť zmluvu, nevyhnutnosti plnenia zmluvy; alebo
 • v súvislosti s predzmluvnými rokovaniami pred uzavretím takejto zmluvy; alebo
 • nevyhnutnosti plnenia našich zákonných povinností.

Kde spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame najmä na území Európskej únie, resp. na území štátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. 3 Napriek tomu niektorí naši dodávatelia, a to predovšetkým osoby, ktorých služby využívame na prevádzku našej webovej stránky, môžu spracúvať rôzne dáta aj na území Spojených štátov amerických (USA), pričom medzi týmito dátami môžu byť spracúvané aj osobné údaje. Prenos osobných údajov do USA je možné uskutočniť na základe vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2016/1250 z 12.júla 2016 o primeranosti ochrany poskytovanej štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA (tzv. EU-U.S. Privacy Shield). Ako dlho spracúvame Vaše osobné údaje? Vaše osobné údaje spracúvame len na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu, pre ktorý boli Vaše osobné údaje získané. Osobné údaje, ktoré spracúvame na základe Vášho súhlasu môžeme spracúvať počas celej doby trvania platnosti Vášho súhlasu, ktorá je päť rokov od jeho udelenia. Po uplynutí tejto doby budú Vaše osobné údaje vymazané, s výnimkou prípadov kedy je ich ďalšie spracúvanie potrebné za účelom zabezpečenia súladu s našimi zákonnými povinnosťami alebo z iných oprávnených dôvodov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Aké sú Vaše práva?

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte nasledovné práva:

 • Máte právo požiadať nás o prístup k Vašim osobným údajom, ktoré spracúvame.
 • Máte právo požiadať nás o opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré spracúvame.
 • Máte právo požiadať nás o vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré spracúvame.
 • Máte právo odvolať súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov; po doručení odvolania nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať. Odvolanie Vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania, ktoré sme vykonávali pred jeho odvolaním.
 • Máte právo podať sťažnosť na nezákonné spracúvanie osobných údajov. S Vašou sťažnosťou sa môžete kedykoľvek obrátiť na nás, alebo ju môžete podať na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Ako uplatniť Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

Ktorékoľvek z vyššie uvedených práv môžete uplatniť zaslaním správy na náš e-mail info@edutime.com, alebo na našu adresu uvedenú v nasledujúcom bode. Prosíme berte na vedomie, že pred tým, ako Vám v tejto súvislosti poskytneme akékoľvek informácie, sme za účelom overenia Vašej totožnosti oprávnení požiadať Vás o doplnenie údajov a informácií.

Naše kontaktné údaje

Kontaktovať nás môžete tu: Edutime o.z., Jána Smreka 20, 84108, Bratislava; e-mail: info@edutime.sk.

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky je orgánom štátnej správy, ktorý vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov na území Slovenskej republiky. Úrad je oprávnený zaoberať sa Vašimi sťažnosťami týkajúcimi sa spracúvania Vašich osobných údajov. Zároveň Vám Úrad môže poskytnúť ďalšie informácie o Vašich právach a povinnostiach v súvislosti s Vašimi osobnými údajmi.

Zmeny týchto informácií

Akékoľvek budúce zmeny vyššie poskytnutých informácii budú uvedené na tejto webovej stránke a, ak to bude nevyhnutné, budú Vám zároveň oznámené prostredníctvom e-mailu.

Dátum vydania informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov

Tieto informácie boli vydané dňa 27. mája 2018.

Sprostredkovatelia

 • Zamestnanci Edutime;
 • Google Analytics;
 • Google;
 • Instagram;
 • Mozello;
 • Mailchimp;
 • WordPress;
 • Facebook.

57676579