Všeobecné zmluvné podmienky

Podľa ustanovení zákona č.281/2001 Z.z. a Občianskeho zákonníka č.40/1964 v znení neskorších zmien a doplnkov.

Tieto všeobecné zmluvné podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi Edutime, o.z., IČO: 51688514, so sídlom: Jána Smreka 20, 84108 Bratislava a rodičom alebo zákonným zástupcom dieťaťa (ďalej len „rodič“) pri organizácii letných denných táborov Edutime, o.z. (ďalej len „tábor“) , ktorého sa dieťa rodiča  (ďalej len „dieťa“) zúčastní. Dieťaťom je každá osoba mladšia ako 18 rokov, ktorá je zastúpená rodičom. Tieto podmienky sú pre zúčastnené strany záväzné.

Zmluvný vzťah

 1. Zmluvný vzťah vzniká medzi Edutime, o.z., IČO: 51688514, so sídlom: Jána Smreka 20, 84108 Bratislava a objednávateľom (právnická alebo fyzická osoba spôsobilá na právne úkony) vyplnením prihlasovacieho formulára (prihlášky) na webe www.edutime.sk. Následne, odo dňa potvrdzujúceho mailu spolu s bankovými údajmi Edutime o.z., je objednávateľ povinný zaplatiť plnú sumu ceny tábora. Ak objednávateľ nezaplatí sumu tábora do 7 pracovných dní od obdržania potvrdzujúceho e-mailu s bankovými údajmi, rezervácia sa ruší a miesto je odstúpené inému záujemcovi.

Cena a platobné podmienky

 1. Rodičia, ktorí záväzne prihlásili svoje dieťa do denného tábora môžu uhradiť sumu za tábor nasledovne:

 • bankovým prevodom –do poznámky uvádzajte meno dieťaťa.

 1. Suma musí byť uhradená v plnej výške najneskôr 10 pracovných dní od obdržania potvrdzujúceho e-mailu s bankovými údajmi.

 2. Zmluvu nahrádza prihlasovací formulár, na základe ktorého bude vyhotovený dokument, ktorý bude priložený v potvrdzujúcom e-maily spolu s bankovými údajmi na ktoré je potrebné platbu odoslať. Tento treba taktiež podpísať a oskenovaný odoslať e-mailom na info@edutime.sk, taktiež do 7 dní odo dňa obdržania potvrdzujúceho e-mailu s bankovými údajmi.

Nástup deťaťa na tábor

 1. Pri nástupe do tábora si dieťa prinesie: Originál podpísaného dokumentu, ktorého súčasťou je aj Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa podpísané rodičom, ktoré je potrebné priniesť v deň nástupu dieťaťa do tábora. Nevyžadujeme, aby potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa bolo podpísané lekárom, stačí podpis rodiča, resp. zodpovedného zákonného zástupcu. Dieťa si tiež prinesie kópiu preukazu poistenca. Ak dieťa užíva lieky alebo trpí potravinovou intoleranciou, príp. má na niečo alergiu, je nutné túto skutočnosť uviesť pri nástupe na tábor a lieky odovzdať vedúcemu tábora.

 2. Akákoľvek zmena hodiny nástupu alebo návratu detí je oznámená rodičom elektronicky /e-mailom/ na: info@edutime.sk alebo telefonicky na +421 940 758 661.

Povinnosti a práva objednávateľa

 1. Príchod dieťaťa do tábora /každý deň/ je vždy od 08:30 do 9:00 hod. /ak nie je dohodnuté inak/. Prezentácia detí začína o 09:00 hod. za prítomnosti vedúceho tábora. Vyzdvihnutie detí z tábora je možné vždy od 16:00 do 16:30 hod. /ak nie je dohodnuté inak/.

 2. Objednávateľ zodpovedá za úplné a pravdivé údaje v zmluve. Ak v dôsledku uvedenia nepravdivých alebo  neúplných údajov v nástupnej lekárskej dokumentácii dieťaťa dôjde k ohrozeniu zdravia dieťaťa alebo ostatných účastníkov tábora je Edutime o.z. oprávnené  vymáhať náhradu škody týmto vzniknutú od rodiča, ktorý takéto nepravdivé údaje uviedol alebo predložil.

 3. Návštevy detí v tábore z technických a výchovných dôvodov neodporúčame. V prípade nejasnosti kontaktujte vedúceho tábora.

 4. Telefonický kontakt- ak majú deti počas tábora telefón, bude k dispozícii iba v dohodnutom čase z dôvodu možného narušenia programu. Telefónny kontakt zodpovedného vedúceho bude oznámený rodičom najneskôr pri nástupe detí na tábor.

 5. Cenné veci ako značkové oblečenie, šperky /napr. zlaté retiazky, náramky, atď./, mobilné telefóny, fotoaparáty, MP3, elektronické hry a i. neodporúčame dávať deťom do tábora. Za ich stratu Edutime, o.z. nezodpovedá. Cennejšie veci je nutné uschovať u vedúceho tábora.

 6. Keďže v detských táboroch ide o organizovaný pobyt, všetci účastníci sa musia podriadiť spoločnému programu a režimu dňa. V prípade nerešpektovania vedúcich a iného porušenia táborového poriadku musí dieťa bez nároku na vrátenie úhrady pobyt ukončiť.

Povinnosti a práva OZ Edutime

 1. Pri prerušení pobytu po začatí turnusu vznikne nárok iba na vyúčtovanie nevyčerpanej stravy a to iba v prípade, ak dôvodom odchodu je ochorenie dieťaťa a zákonný zástupca dieťaťa doručí potvrdenie od lekára o nemožnosti nastúpiť či pokračovať v tábore e-mailom na adresu info@edutime.sk alebo poštou na Edutime, o.z., Jána Smreka 20, 84108 Bratislava. Pri prerušení pobytu z iných dôvodov, nárok na vyúčtovanie nevzniká.

 2. Edutime, o.z. je povinná dodržať všetky podmienky uvedené v týchto Všeobecných zmluvných podmienkach o účasti na tábore a v informáciách o detskom tábore.

 3. Ak je Edutime, o.z. nútená v prípade nepredvídaných skutočností alebo nedostatočnom obsadení turnusu zmeniť podmienky alebo zrušiť turnus, navrhne objednávateľovi zmenu zmluvy, termínu alebo vybraného tábora za iný z ponuky Edutime, o.z.. Ak objednávateľ s navrhovanými zmenami nesúhlasí, Edutime, o.z. mu vráti celú úhradu. Zmena zmluvy sa môže uskutočniť iba písomne. Pri zrušení turnusu z dôvodu nedostatočného obsadenia musí byť objednávateľ informovaný do 5 kalendárnych dní pred nástupom. Edutime o.z. si taktiež vyhradzuje právo na zmeny v programe z akýchkoľvek neočakávaných dôvodov.

Odstúpenie od zmluvy

 1. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy iba písomnou formou a uhradením storno poplatku. Odstúpenie od zmluvy je platné dňom doručenia písomného oznámenia do Edutime, o.z..

 2. V prípade nezaplatenia ceny za tábor v stanovených lehotách je Edutime, o.z. oprávnená písomne od zmluvy odstúpiť a neposkytnúť služby zo zmluvy vyplývajúce a rodič je povinný uhradiť všetky náklady, ktoré Edutime, o.z. nesplnením povinnosti rodičom vznikli.

 3. V prípade ak dieťa nenastúpi  do tábora alebo nezačne čerpať služby tábora z akéhokoľvek dôvodu, alebo na základe vlastného rozhodnutia ich nevyčerpá vôbec, alebo z časti  nemá nárok na vrátenie časti ceny za nečerpané služby.

 4. V prípade žiadosti rodiča o zmenu termínu  oproti termínu uvedenom v prihláške na nový termín z akéhokoľvek dôvodu, sa postupuje stornom pôvodnej prihlášky a zavedení novej, pričom platia Storno podmienky.

 5. Edutime, o.z. môže z dôvodu naplnenia kapacít tábora od zmluvy odstúpiť. Prednosť majú skôr platiaci rodičia. Dňom úhrady sa rozumie deň pripísania finančných prostriedkov na účet Edutime, o.z.. V takomto prípade Edutime, o.z. obratom vráti rodičovi už zaplatenú cenu za tábor.

 6. Edutime, o.z. si vyhradzuje právo zrušiť tábor v prípade ak nebol prihlásený minimálny počet detí (minimálny počet je individuálny pre každý druh tábora), pričom o tejto skutočnosti je povinná zaslať rodičovi oznámenie najneskôr do 5 dní pred nástupom do tábora. Edutime, o.z. v tomto prípade bezodkladne  vráti rodičovi už zaplatenú cenu za tábor.

 7. Edutime, o.z. si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej s rodičom a zrušiť bez náhrady účasť dieťaťa v dennom tábore, a to v prípade, že svojim správaním ohrozuje majetok alebo zdravie ostatných účastníkov tábora alebo zamestnancov a pedagógov Edutime, o.z., spoločnosti, MŠ alebo ZŠ, prípadne inej inštitúcie, kde sa tábor realizuje alebo závažným spôsobom narušuje priebeh tábora.

 8. Rodič má právo písomne oznámiť Edutime o.z., že namiesto  jeho dieťaťa sa tábora zúčastní iné dieťa, uvedené v tomto oznámení, pričom zároveň oznámi rodiča tohto náhradného dieťaťa.  Oznámenie musí obsahovať výslovný súhlas nového rodiča s uzatvorenou zmluvou a prehlásenie, že splní všetky dohodnuté podmienky uvedené v Všeobecných zmluvných podmienkach, Prihlasovacom formulári a zaslanom dokumente v potvrdzujúcom maily, pričom toto oznámenie musia podpísať rodičia oboch zainteresovaných detí pred zamestnancom Edutime o.z..  Dňom doručenia oznámenia sa v ňom uvedený nový rodič stáva objednávateľom, ktorý vstupuje do práv a povinností pôvodného rodiča, pričom spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny tábora, ako i úhrady nákladov, ktoré Edutime, o.z. so zmenou rodiča vzniknú. Za takúto zmenu si účtuje Spoločnosť poplatok 10 Eur.

Storno podmienky

 1. Podmienky pre odstúpenie od zmluvy o  tábore, vrátenie už zaplatenej ceny a zaplatenie storno poplatkov sú nasledovné:

– v prípade stornovania 30 a viac kalendárnych dní pred nástupom tvorí storno poplatok 30 % z ceny pobytu.

– storno poplatok do 10 až 3 kalendárnych dní pred nástupom predstavuje 60% z ceny pobytu.

– v prípade stornovania 2 a menej kalendárnych dní pred nástupom, resp. v prípade nenastúpenia na pobyt predstavuje storno poplatok 100% z ceny pobytu. V tomto prípade však ponúkame aj možnosť prehlásiť dieťa na iný termín daného, resp. iného tábora (iba v prípade, ak to je možné).

– v prípade stornovania náhradného termínu tábora nevzniká objednávateľovi nárok na vrátenie poplatku za tábor.

 1. Edutime o.z. si vyhradzuje právo na operatívnu zmenu podmienok tábora alebo programu, ak z objektívnych dôvodov, zásahov vyššej moci, rozhodnutia štátnych a iných príslušných orgánov, alebo mimoriadnych okolností , ktoré Edutime o.z. nemalo možnosť ovplyvniť a predvídať, nie je možné program tábora a služby zabezpečiť, pričom v takomto prípade je Edutime o.z. povinné vrátiť rodičom zaplatenú cenu za tábor  alebo poskytnúť primeranú zľavu z ceny tábora. O týchto zmenách spoločnosť operatívne informuje rodičov.

Ochrana osobných údajov

 1. Objednávateľ týmto udeľuje spoločnosti Edutime, o.z., Jána Smreka 20, 84108 Bratislava, v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, adresa, vek a mobilné telefónne číslo zákonného zástupcu plus meno, priezvisko, vek, rodné číslo a zdravotnú spôsobilosť dieťaťa, ktoré poskytol pri registrácii na denný tábor organizovaný Edutime, o.z. a tiež fotografií a ilustračných videí z denného tábora, ktorého sa jeho dieťa zúčastnilo. Edutime, o.z. je oprávnená osobné údaje účastníka, fotografie a ilustračné videá z táborov spracúvať, a to aj pri organizovaní ďalších aktivít, na marketingové účely, prezentáciu a propagáciu Edutime, o.z. a jej aktivít.

 2. Súhlas so spracúvaním osobných údajov objednávateľ udeľuje dobrovoľne na po dobu trvania tábora. Oprávnenie s nakladaním fotografických a podobných materiálov udeľuje rodič na dobu neurčitú, s tým že je možné ho kedykoľvek písomne, formou doporučeného listu odvolať. Pokiaľ objednávateľ vyplnil v prihlasovacom formulári políčko o dostávaní noviniek zo sveta vzdelávania, objednávateľ týmto súhlasí, aby mu boli zasielané informácie o ďalších aktivitách spoločnosti Edutime, o.z..

 3. Objednávateľ súčasne týmto v súlade s § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách súhlasí s tým, aby mu Edutime, o.z. sama alebo prostredníctvom poverenej osoby doručovala elektronickú poštu a krátke textové správy a to na účely priameho marketingu a v súvislosti s prezentáciou svojich služieb. Objednávateľ berie na vedomie, že tento súhlas je oprávnený kedykoľvek odvolať.

 4. Edutime, o.z. sa zaväzuje, že tieto osobné údaje bude spracúvať v súlade s jednotlivými ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

 5. Rodič výslovne berie na vedomie, že akékoľvek materiály poskytnuté mu zo strany Edutime, o.z. sú predmetom  práv duševného vlastníctva. Za týmto účelom sa rodič výslovne zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by bez predchádzajúceho súhlasu oprávnenej osoby zasiahol do týchto práv, a to najmä vyhotovením rozmnožením (kópii) materiálov.

 6. Plné znenie dokumentu o Ochrane a spracúvaní osobných údajov nájdete tu.

 

Záverečné ustanovenia

 1. V  prípade vzniku sporu  súvisiaceho s uzatvorenou zmluvou  sa tento riadi týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami a príslušnými ustanoveniami zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka  a právnym poriadkom platným v Slovenskej republike.

 2. Rodič podpísaním (zaškrtnutím políčka súhlasím so Všeobecnými zmluvnými podmienkami v Prihlasovacom formulári) Záväznej prihlášky dieťaťa do tábora organizovaného Edutime, o.z. prehlasuje, že pred vyplnením Prihlášky si tieto Všeobecné  zmluvné podmienky prečítal, ich obsahu porozumel a súhlasí s nimi.

 3. Tieto podmienky účasti platia od 04.03.2019 a sú neoddeliteľnou súčasťou záväznej prihlášky dieťaťa na tábor. Pripomienky ako aj reklamácie treba podať písomne najneskôr do 30 dní po návrate z tábora.

Privítame všetky vaše návrhy a postrehy.


57676579